กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายครองยุทธ นบนอบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : Teacheryut@hotmail.com

นางศิริลักษณ์ ปาณะวร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางจินตนา ยนต์ศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0892642858
อีเมล์ : poopuampram@gmail.com