กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายครองยุทธ นบนอบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางศิริลักษณ์ ปาณะวร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางจินตนา ยนต์ศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1