บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

นางนันทนา พ่วงพูลสวัสดิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวจารุวรรณ พันแต้ม
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวธีลดา รัตนสนธิ์
พี่เลี้ยงปฐมวัย

นางดารณี อยู่นุช
ธุรการ

นางสาวอรดี เหมือนสีพลี
นักการฯ