บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

นางนันทนา พ่วงพูลสวัสดิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวธีลดา รัตนสนธิ์
พี่เลี้ยงปฐมวัย

นางดารณี อยู่นุช
ธุรการ
อีเมล์ : daranee.y2514@gmail.com

นางสาวอรดี เหมือนสีพลี
นักการฯ