กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวฐิตาภา ลิ้มธนะกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปวีณา เกิดมณี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุภาพร ห่วงมาก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1