กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุพรรณี ปิ่นมงคล
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1