กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสมกมล อิ่มละเอียด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุพรรณี ปิ่นมงคล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : supanneepizza1150@gmail.com