กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวกฤษณา พงษ์ขันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5