กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตนา คำแสน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางรัตติกร เกิดมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายวิวรรธน์ ศรีหานารถ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1