กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชัชวาล ชินชาคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0650096595
อีเมล์ : medubig@gmail.com

นางสาวรัชนี โคตรพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1