กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชัชวาล ชินชาคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรัชนี โคตรพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1