กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางทรงศรี พูลเพิ่มสิน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0896788317
อีเมล์ : poonpuemsin@gmail.com

นางสาวณิชานันท์ ผาดไธสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1