กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทรงศรี พูลเพิ่มสิน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณิชานันท์ ผาดไธสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1