ปฐมวัย

นางบุญเลิศ บุญเพ็ง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นางสาวพรรัมภา พงษ์เพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1