ปฐมวัย

นางสาวพรรัมภา พงษ์เพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวลลิตา ทะสอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวชลิดา ศรีเกิด
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวจุฑามาศ แป้นถึง
นักศึกษาฝึกสอน