ปฐมวัย

นางบุญเลิศ บุญเพ็ง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวพรรัมภา พงษ์เพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1