ปฐมวัย

นางสาวพรรัมภา พงษ์เพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0989807297
อีเมล์ : Ninew.1984.2527@gmail.com

นางสาวลลิตา ทะสอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0830055278
อีเมล์ : chabalitaa01@gmail.com

นางสาวชลิดา ศรีเกิด
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวจุฑามาศ แป้นถึง
นักศึกษาฝึกสอน