คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา