คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0891998416

นางจินตนา ยนตร์ศิริ
หัวหน้างานวิชาการ
เบอร์โทร : 0892642858
อีเมล์ : poopuampram@gmail.com

นางสาวรัชนี โคตรพรม
หัวหน้าการเงิน
เบอร์โทร : 0999754502

นางสาวอินทิรา ศรีเกิด
หัวหน้างานบุคลากร
เบอร์โทร : 0881555664
อีเมล์ : tttt81@gmail.com

นายครองยุทธ นบนอบ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0994246548
อีเมล์ : Teacheryut@hotmail.com