ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 023376634
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ศรีหานารถ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 มี.ค.2561-5 พ.ย.2563
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย เผ่าสามมุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ธ.ค. 2555-30 ก.ย. 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ สำลีอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2547-19 พ.ย.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แป้นถึง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ต.ค. 2541-30 ก.ย. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุคนธ์ ศิริพัลลภ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 มี.ค. 2528-30 ก.ย. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ ฉ่ำตุ๋ย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ม.ค.2512-30 ก.ย.2527
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสรรค์ แจ่มใส
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค.2511-5 ม.ค.2512
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทย์ ม่วงประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ม.ค.2508-30 เม.ย.2511
ชื่อ-นามสกุล : นายเล็ก อยู่วัฒนา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย.2497-27 ม.ค.2508, 1 ต.ค.2491-15 ต.ค.2491
ชื่อ-นามสกุล : นายเชื่อม หิรัญวัฒนะ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ต.ค.2491-31 ต.ค.2497
ชื่อ-นามสกุล : นายเดช ศิริพัลลภ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ม.ค.2490-30 ก.ย. 2490 , 28 มิ.ย.2473-17 ธ.ค.2484
ชื่อ-นามสกุล : นายผล สังข์น้อย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ม.ค.2487-30 ธ.ค.2490
ชื่อ-นามสกุล : นายผ่อน น่วมศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ส.ค.2486-9 ม.ค.2487
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง โพธิ์ทองคนอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 เม.ย.2486-19 ส.ค.2486
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ทวีโต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ส.ค.2485-1 เม.ย.2486
ชื่อ-นามสกุล : นายวิ่ง สังข์น้อย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ก.พ.2485-21 ส.ค.2485
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทรง สันติกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ธ.ค.2484-25 ก.พ.2485
ชื่อ-นามสกุล : นายแอบ ธนโกเศศ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พ.ค.2472-15 ก.ค.2471