คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 365 KB
Adobe Acrobat Document คู่มืองานบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.67 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 307.44 KB
Adobe Acrobat Document วัดผล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.82 KB
Adobe Acrobat Document วิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 307.91 KB