ภาพกิจกรรม
อบต.บ้านระกาศ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ได้เข้ามาดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีการจัด
นิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กิจกรรมประกวดวาดภาพ
ระบายสี หัวข้อ "รู้คิด รู้ธรรม รู้ทำ" และมีกิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระอาจารย์ยอด
หรือพระครูปลัด กมล อนุภทฺโท เลขานุการเจ้าคณะตำบลบางบ่อ วัดบ้านระกาศ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,00:19   อ่าน 215 ครั้ง