หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ชั้นอนุบาล 2 - 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3