ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ    ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๓๐   พฤษภาคม  ๒๔๗๒  เป็นโรงเรียนประชาบาล
ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง   ด้วยเงินศึกษาพลี  ครั้งแรกอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว    เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  โดยมีนายแอบ  ธนโกเศศ  เป็นครูใหญ่คนแรก 
ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๒  ในเดือนพฤศจิกายน  ๒๔๘๐  และย้ายมาเรียนในอาคารนี้เมื่อวันที่  ๑๖พฤษภาคม ๒๔๘๒ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ แล้วเสร็จเมื่อวันที่                  ๑  มิถุนายน ๒๕๐๖ และเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ต่อมาได้เปิดสอนถึงชั้น ป.๗ ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว
          ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เปลี่ยนแผนการศึกษาชาติฉบับใหม่ ลดชั้น ป.๗ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑ ถึง ป.๖  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๒๑  เป็นต้นมา
          พ.ศ. ๒๕๒๙  เปิดสอนชั้นเด็กเล็กขึ้น  ๑  ห้อง
          พ.ศ. ๒๕๓๑  ยุบชั้นเด็กเล็ก  เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่  ๑  และอนุบาลปีที่  ๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อสนองนโยบายการศึกษา  ๑๒  ปี โดยเปิดรับนักเรียนชั้น ม.๑ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓