ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ส.ค. 65 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
22 ก.ค. 65 กีฬากลุ่มโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ
24 มิ.ย. 65 วันต่อต้านยาเสพติด
นางสาวกฤษณา พงษ์ขันธ์
24 มิ.ย. 65 รำลึกครูกลอนสุนทรภู่
นายยุทธนา จันทร์เรืองโรจน์
20 มิ.ย. 65 การประกวดแข่งขันระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2565
16 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
นางสาวอินธุอร แพงดี